aligatori.com

Home Termat dhe Kushtet

aligatori

Termat dhe Kushtet

1. Fushëveprimi

Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme janë pjesë përbërëse e çdo kontrate midis iMATRIX GmbH, Cheerstrasse 13e, 6014 Lucerne, (më tej referuar si “aligatori.com”) dhe tregtarit.

2. Shërbimet

Në aligatori.com, platforma e iMATRIX GmbH, ju mund të shesni artikuj që nuk ju nevojiten më. Përdorimi i platformës është dhe mbetet pa pagesë.

3. Statusi ligjor i iMATRIX GmbH (aligatori.com)

iMATRIX GmbH nuk është palë në kontratat e lidhura ndërmjet blerësit dhe shitësit nëpërmjet platformës aligatori.com. As iMATRIX GmbH dhe as përfaqësuesit e saj, punonjësit dhe personat ndihmës nuk janë në asnjë mënyrë përgjegjës për rreziqet që lidhen me fillimin dhe përfundimin e transaksioneve dhe nuk janë përgjegjës për dëmet që rrjedhin prej tyre.

4. Transaksionet financiare

Transaksionet financiare nëpërmjet platformës aligatori përpunohen duke përdorur Stripe (për kartat e kreditit), PayPal ose transferta bankare.

5. Kushtet e përdorimit

Përdoruesi është vetëm përgjegjës për përmbajtjen, saktësinë dhe afatin kohor të të dhënave të tij (të dhënat e klientit, transaksionet financiare, të dhënat e produktit, çmimet, etj.).

Përdoruesi mund të përdorë dhe publikojë vetëm imazhe dhe tekste që i ka krijuar vetë ose për përdorimin e të cilave mbajtësi i të drejtave ka rënë dakord. Kjo vlen në veçanti për materialin e tekstit dhe imazhit që mund të shihet dhe duhet të përdoret në faqet e tjera të internetit të aksesueshme nga publiku. Produktet që aligatori vë në dispozicion mund të përdoren vetëm në përputhje me këto kushte.

Përdoruesi është përgjegjës për të siguruar që oferta dhe shitja e produkteve të tij nuk cenojnë asnjë të drejtë të palëve të treta, veçanërisht të drejtat personale, të drejtat pronësore dhe të drejtat e pronësisë intelektuale.

Nuk lejohet ofrimi i produkteve në platformën aligatori që shkelin ligjin ose cenojnë mirësjelljen e zakonshme. Të ndaluara janë në veçanti artikujt që janë të paligjshëm, pornografikë, racistë ose të rrezikshëm për shëndetin ose që mund të lidhen me organizata jokushtetuese. Në veçanti, shitja e armëve, ilaçeve dhe kimikateve është e ndaluar.

Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi mund të përdoren vetëm nga përdoruesi të cilit i përkasin. Është në interesin e përdoruesit që të mbajë sekret emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Përdoruesi ka mundësinë të ndryshojë fjalëkalimin në çdo kohë, por ai/ajo duhet të zgjedhë një fjalëkalim të ri që nuk është e lehtë të merret me mend. Në rast të humbjes së emrit të përdoruesit ose fjalëkalimit, ose nëse dyshohet për akses ose keqpërdorim të paautorizuar, Përdoruesi duhet të informojë ekipin e iMATRIX sa më shpejt të jetë e mundur në mënyrë që të gjenerohet një fjalëkalim i ri. Nëse ka prova të arsyeshme të përdorimit të paautorizuar ose të pahijshëm të produkteve iMATRIX, Operatori i Platformës mund të pezullojë përkohësisht aksesin në sistemin e Përdoruesit pa paralajmërim derisa siguria të rivendoset.

Ju mund të abonoheni në veçori shtesë të Shërbimit të Abonimit ose duke bërë një porosi shtesë ose duke aktivizuar veçoritë shtesë në llogarinë tuaj (nëse ne e vëmë këtë opsion të disponueshëm për ju). Kjo Marrëveshje zbatohet për të gjitha porositë shtesë dhe për të gjitha veçoritë shtesë që aktivizoni në llogarinë tuaj.

6. Kufizimi i përgjegjësisë

iMATRIX GmbH garanton ekzekutimin e kujdesshëm të shërbimeve të saj dhe merr përsipër t’i ekzekutojë ato sipas standardit teknik aktual.

Përgjegjësia e iMATRIX GmbH është e kufizuar në dëmet e shkaktuara nga shkelja e qëllimshme e kontratës ose nga neglizhenca e rëndë dhe mesatare e punonjësve të saj. Përdoruesit janë të vetëdijshëm se gabimet mund të depërtojnë edhe me zhvillimin dhe mirëmbajtjen e kujdesshme të softuerit, kështu që iMATRIX GmbH nuk mund të garantojë funksionimin e pandërprerë të platformës aligatori. iMATRIX GmbH nuk është përgjegjës për dëmet pasuese, fitimet e humbura ose humbjen e të dhënave, si dhe dëmet si rezultat i ndërprerjeve të biznesit, përveç rasteve kur këto janë shkaktuar nga pakujdesia ose qëllimi i rëndë nga ana e punonjësve.

iMATRIX GmbH kryen ndërprerje të planifikuara të sistemit, p.sh. intervalet e mirëmbajtjes, në kohë jashtë pikut nëse është e mundur. Mund të ndërpresë funksionimin nëse kjo është e nevojshme për arsye të rëndësishme, p.sh. në rast të keqfunksionimeve ose rrezikut të keqpërdorimit. Nëse është e mundur, informacioni për ndërprerjet do të shpallet në mënyrën e duhur, për shembull në faqen e internetit aligatori.com.

Përdoruesi nuk ka pretendime kundër iMATRIX GmbH për shkak të një ndërprerjeje të mundshme të sistemit.

iMATRIX GmbH nuk do të jetë përgjegjëse për defektet dhe ndërprerjet për të cilat nuk është përgjegjëse, veçanërisht për defektet e sigurisë dhe dështimet operacionale të ofruesve ose kompanive të palëve të treta me të cilat ajo bashkëpunon ose nga të cilat është e varur. Për më tepër, iMATRIX GmbH nuk është përgjegjës për forcën madhore, veprime të pahijshme dhe mospërfillje të rreziqeve nga ana e përdoruesit ose palëve të treta, përdorimi i tepruar, pajisjet e papërshtatshme të përdoruesit ose palëve të treta, ndikimet ekstreme mjedisore, ngacmimet nga përdoruesi ose palët e treta. (viruset, krimbat, etj.) që ndodhin pavarësisht nga masat e nevojshme aktuale të sigurisë.

Përdoruesi pranon se iMATRIX GmbH regjistron të dhënat që janë të nevojshme për përmbushjen e kontratës dhe i ruan ato brenda fushës së detyrimeve ligjore të arkivimit dhe i vlerëson ato për qëllime statistikore nëse është e nevojshme. iMATRIX GmbH merr përsipër të mos kalojë të dhëna për përdoruesit tek palët e treta për qëllime jokontraktuale.

7. Ndryshimet e kontratës

Ndryshimet dhe shtesat në këto Kushte janë efektive vetëm nëse bien dakord me shkrim.

iMATRIX GmbH rezervon të drejtën për të ndryshuar Kushtet. Ndryshimet do të shpallen në kohën e duhur në faqen e internetit aligatori.com. Në këtë rast, përdoruesi ka të drejtë të fshijë llogarinë e tij brenda një periudhe prej 14 ditësh pas njoftimit. Dështimi për ta bërë këtë do të konsiderohet si pëlqim për të vazhduar kontratën sipas kushteve të reja.

8. Mbrojtja e të dhënave

iMATRIX GmbH përpunon të dhënat personale të mbledhura nga klienti në përputhje me politikën e saj të privatësisë.

9. Përjashtim

Nëse palët e treta parashtrojnë pretendime kundër iMATRIX GmbH për shkak se të drejtat e tyre janë shkelur nga ofertat ose përmbajtjet e publikuara nga klienti ose nga përdorimi tjetër i softuerit nga klienti, i licencuari do të dëmshpërblejë iMATRIX GmbH kundër të gjitha pretendimeve dhe gjithashtu do të përballojë kostot ligjore. mbrojtjen e iMATRIX GmbH, duke përfshirë tarifat gjyqësore dhe avokatore.

10 Juridiksioni dhe ligji në fuqi

Këto Kushte do të qeverisen nga ligji zviceran, duke përjashtuar dispozitat e konfliktit të ligjeve të së drejtës ndërkombëtare private zvicerane. Vendi i juridiksionit do të jetë Lucerni, Zvicër, duke iu nënshtruar çdo dispozite ligjore në të kundërtën.

11. Politika anti-spam

Kjo politikë zbatohet për të gjitha Shërbimet iMATRIX që mund të përdoren për transmetimin e emaileve me shumicë ose komerciale (“Shërbimet e Mbuluara”).

Ju pranoni Politikën Anti-Spam të iMATRIX si kusht për përdorimin e Shërbimeve të Mbuluara. Shërbimet e Mbuluara mund të përdoren vetëm për të dërguar email ose mesazhe individëve nga të cilët keni leje të shprehur për të dërguar email ose mesazhe mbi temën e një emaili ose mesazhi të tillë, siç është marketingu me email i bazuar në leje. Ne e marrim shumë seriozisht politikën tonë anti-spam. Nëse zbulojmë se po u dërgoni email ose mesazhe njerëzve pa lejen e tyre, ne rezervojmë të drejtën të fshijmë llogarinë tuaj.

12. Dispozitat përfundimtare

Nëse pjesë të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme duhet të jenë të pavlefshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të mbetura. Në vend të dispozitave të pavlefshme do të zbatohen dispozitat përkatëse statutore, mutatis mutandis.

Përditësimi: 1 qershor 2023

© iMATRIX GmbH - All Rights Reserved: outwork.ch